PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

Equimoxin 18,92 mg/g żel doustny dla koni

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE Equimoxin 18,92 mg/g żel doustny dla koni

Pasta do odrobaczania koni o szerokim spektrum działania zawierająca moksydektynę.

RODZAJ PRODUKTU: środki przeciwpasożytnicze
gatunek zwierząt: Koń
Zarejestrowany w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD

Każdy gram zawiera:

Substancja czynna:
Moksydektyna                                18,92 mg

Żel doustny. Przejrzysty, bezbarwny do żółtego żel doustny.

Docelowe gatunki zwierząt

Konie (nieprzeznaczone do produkcji żywności).

Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt.

Do leczenia inwazji wywołanych przez wrażliwe na moksydektynę gatunki pasożytów:

Duże słupkowce:

Strongylus vulgaris (postacie dojrzałe i tętnicze)

Strongylus edentatus (postacie dojrzałe i trzewne)

Triodontophorus brevicauda (postacie dojrzałe)

Triodontophorus serratus (postacie dojrzałe)

Triodontophorus tenuicollis (postacie dojrzałe)

 

Małe słupkowce (postacie dojrzałe i postacie larwalne bytujące w świetle jelit):

Cyathostomum spp.

Cylicocyclus spp.

Cylicostephanus spp.

Cylicodontophorus spp.

Gyalocephalus spp.

Glisty:

Parascaris equorum (postacie dojrzałe i larwalne)

Pozostałe gatunki:

Oxyuris equi (postacie dojrzałe i larwalne)

Habronema muscae (postacie dojrzałe)

Gasterophilus intestinalis (L2, L3)

Gasterophilus nasalis (L2, L3)

Strongyloides westeri (postacie dojrzałe)

Trichostrongylus axei


Weterynaryjny produkt leczniczy jest skuteczny wobec małych słupkowców przez okres dwóch tygodni.
Wydalanie jaj małych słupkowców zostaje zahamowane na okres 90 dni.
Weterynaryjny produkt leczniczy jest skuteczny wobec postaci larwalnych (form inwazyjnych L4), bytujących w błonie śluzowej jelit. Po 8 tygodniach od podania produktu zostają wyeliminowane larwy drzemiące L3 małych słupkowców.

Przeciwwskazania

Nie podawać źrebiętom w wieku poniżej 4 miesięcy. Nie podawać w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Specjalne ostrzeżenia (dla każdego z docelowych gatunków zwierząt)

Nie stosować tego samego aplikatora do leczenia więcej niż jednego zwierzęcia, poza przypadkami, gdy konie mają ze sobą stały kontakt w tym samym środowisku.

Aby uniknąć przedawkowania, szczególnie u źrebiąt o niewielkiej masie ciała a także u młodych kuców, należy dokładnie obliczyć dawkę produktu.

Należy zachować ostrożność, aby unikać następujących praktyk, ponieważ zwiększają one ryzyko rozwoju oporności i mogą ostatecznie prowadzić do braku skuteczności leczenia:

  • Zbyt częste i powtarzane stosowanie leków przeciwrobaczych z tej samej klasy przez dłuższy czas,
  • Stosowanie zbyt niskich dawek np. z powodu niedoszacowania masy ciała, niewłaściwego podania produktu albo braku kalibracji urządzenia dozującego.

Podejrzane kliniczne przypadki odporności na leki przeciwrobacze powinny być badane z zastosowaniem właściwych testów (np. badanie redukcji liczby jaj w kale – FECRT). Gdy wyniki testu wyraźnie wskazują na oporność na dany lek przeciwpasożytniczy, powinno się zastosować lek przeciwpasożytniczy należący do innej klasy farmakologicznej i posiadający odmienny sposób działania.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u koni. W przypadku spożycia resztek produktu przez psa lub kota, u tych zwierząt mogą wystąpić reakcje niepożądane, wywołane zbyt dużym stężeniem moksydektyny.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Produkt może działać drażniąco na skórę i oczy. Unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami. Podczas pracy z produktem należy używać rękawice ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą niezwłocznie umyć narażone miejsce wodą i mydłem. W razie dostania się produktu do oka przemyć je obficie czystą wodą i zwrócić się o pomoc lekarską. W razie przypadkowego spożycia produktu należy zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać lekarzowi ulotkę informacyjną albo opakowanie.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem.

Inne środki ostrożności dotyczące wpływu na środowisko

Moksydektyna spełnia kryteria dla substancji (bardzo) trwałej, ulegającej bioakumulacji i toksycznej (PBT); w miarę możliwości należy ograniczyć narażenie środowiskowe na moksydektynę. Leczenie należy stosować jedynie w razie konieczności i powinno być oparte na badaniu liczby jaj w kale lub ocenie ryzyka zarażenia na poziomie zwierzęcia i (lub) stada. W celu zmniejszenia emisji moksydektyny do wód powierzchniowych i na podstawie profilu wydalania moksydektyny w przypadku podawania koniom produktu w postaci doustnej, leczone zwierzęta nie powinny mieć dostępu do cieków wodnych w ciągu pierwszego tygodnia po leczeniu.

Podobnie jak inne laktony makrocykliczne, moksydektyna może mieć niekorzystny wpływ na organizmy inne, niż docelowe:

• Kał zawierający moksydektynę wydalany przez leczone zwierzęta na pastwisko może okresowo zmniejszać liczebność organizmów żywiących się obornikiem. Po leczeniu koni produktem, moksydektyna w ilościach potencjalnie toksycznych dla żuków koprofagicznych i muchy oborowej, może być wydalana przez okres dłuższy niż 1 tydzień i może spowodować zmniejszenie liczebności fauny żywiącej się obornikiem.

• Moksydektyna wykazuje toksyczność dla organizmów wodnych, w tym ryb. Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją podaną na etykiecie.

Stosowanie w ciąży i laktacji

Produkt może być stosowany w okresie ciąży i laktacji. 

Dawkowani i droga podawania

Jednorazowe podanie doustne.
Dawka zalecana wynosi 0,4 mg moksydektyny/kg masy ciała, co odpowiada dawce 1,056 g/50 kg masy ciała.
Jedna podziałka na tłoku aplikatora odpowiada ilości produktu przeznaczonej na 50 kg masy ciała zwierzęcia. Jeden aplikator wystarcza do odrobaczenia konia o masie 700 kg.

Aby zapewnić właściwe dawkowanie, zaleca się określenie masy ciała zwierzęcia za pomocą taśmy wagowej. Należy dostosować aplikator poprzez nastawienie pierścienia do odpowiedniej podziałki na tłoku.

Ustawić aplikator poprzez przesunięcie wykręcanego pierścienia tak, aby dolna krawędź pierścienia pokrywała się z rysą wymaganej masy ciała. Upewnić się, że koń nie ma w pysku żadnych resztek pokarmu. Usunąć zamknięcie aplikatora, włożyć aplikator do pyska konia i wycisnąć zawartość na tylną część języka. Po podaniu należy natychmiast podnieść głowę konia na kilka sekund i upewnić się, że dawka została połknięta.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

U źrebiąt mogą wystąpić przemijające reakcje niepożądane po podaniu dawki 2-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną. U zwierząt dorosłych przemijające działania niepożądane mogą wystąpić po podaniu dawki 3-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną. Objawy mogą wystąpić w ciągu 8 do 24 godzin od podania leku i są to: apatia, spadek apetytu, ataksja oraz opadnięcie dolnej wargi. Leczenie objawowe zazwyczaj nie jest konieczne, a wyzdrowienie następuje w czasie 24 do 72 godzin. Nie istnieje specyficzna odtrutka.

Okres karencji

Nie stosować u koni, których tkanki jadalne lub mleko są przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Koń musi zostać zgłoszony jako nieprzeznaczony do produkcji żywności dla ludzi zgodnie z krajowym ustawodawstwem w zakresie rejestracji koni.

Właściwości farmakodynamiczne

Moksydektyna jest lekiem przeciwrobaczym o szerokim spektrum działania wobec pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych. Należy do drugiej generacji makrocyklicznych laktonów z grupy milbemycyny. Moksydektyna oddziałuje na kanały chlorkowe komórek poprzez wpływ na receptory kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) i na glutaminian. Wskutek jej działania dochodzi do otwarcia kanałów chlorkowych i powstania nieodwracalnego stanu hiperpolaryzacji. Proces ten prowadzi do porażenia wiotkiego, a ostatecznie do śmierci pasożytów poddanych działaniu leków. Produkt jest skuteczny wobec małych słupkowców Cyathostomum spp. opornych na działanie benzimidazoli.

Właściwości farmakokinetyczne

Moksydektyna wchłania się po podaniu doustnym, a maksymalne stężenie we krwi osiąga w ciągu 8 godzinach od podania. Biodostępność po podaniu doustnym wynosi 40%. Substancja przenika do wszystkich tkanek ciała, jednak ze względu na jej lipofilny charakter najwyższe stężenia są wykrywane w tkance tłuszczowej. Dzięki przedłużeniu wchłaniania następuje spowolnione uwalnianie, co powoduje przedłużenie skuteczności i eliminacji. Moksydektyna poddawana jest w organizmie częściowej biotransformacji na drodze hydroksylacji, wydalana jest w postaci substancji pochodnej głównie z kałem. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 28 dni.

Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 6 miesięcy.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Chronić przed mrozem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Opakowanie bezpośrednie: Aplikator z białego HDPE o pojemności 15 ml zamknięty wieczkiem z LDPE, tłoczek z LDPE, tłok z HDPE i pierścień dozujący z HDPE. Gwintowany pierścień na kalibrowanym tłoku pozwala ustawić dawkowanie do 14 dawek.

Opakowanie zewnętrzne i wielkość opakowań:

Pudełko tekturowe z 1 lub 10 aplikatorami.

1 x 14,8 g (1 aplikator) lub 10 x 14,8 g (10 aplikatorów)

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.