PL - Polská CZ - Česká EN - Anglická SK - Slovenská RO - Rumunská RU - Ruská TR - Turecká UA - Ukrajinská
PL - Polská
  • CZ - Česká
  • EN - Anglická
  • SK - Slovenská
  • RO - Rumunská
  • RU - Ruská
  • TR - Turecká
  • UA - Ukrajinská

PENBITAL 400 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Strona główna PRODUKTY PRODUKTY WETERYNARYJNE PENBITAL 400 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Eutanazja zwierząt, barbituraty

RODZAJ PRODUKTU: inny
gatunek zwierząt: Pies, Owce, Trzoda chlewna, Koza, Zwierzęta futerkowe, Kot, Bydło, Koń, Lis, Królik
Nie zarejestrowano w Polsce   

Jak możemy pomóc?

SKŁAD

1 ml zawiera pentobarbitalum natricum 400,0 mg
(odpowiada 362,94 mg pentobarbitalum)

Roztwór do wstrzykiwań. Przezroczysty niebieski roztwór.

Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, kozy, owce, świnie, konie i króliki, których mięso nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Psy, koty i fretki.

Wskazania z uściśleniem dla docelowego gatunku zwierząt

Eutanazja.

Przeciwwskazania

Nie stosować w anestezjologii.

Specjalne ostrzeżenia (dla każdego gatunku docelowego)

U uśpionego zwierzęcia sprawdzić wywołanie śmierci mózgu (ustanie oddychania i pracy serca, brak odruchu rogówkowego i źrenicznego, ewent. absolutny brak odruchów ścięgnistych).

Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu

Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu u zwierząt

W przypadku przypadkowego podaniu zwierzęciu, które nie ma być uśpione, natychmiast wykonać niezbędne czynności dla ratowania życia. Zapewnić podtrzymanie podstawowych funkcji życiowych, zwłaszcza oddechu i krążenia. Odpowiednim antidotum są analeptyki.

Mięso pochodzące ze zwierząt uśpionych pentobarbitalem nie może być wykorzystane jako karma dla zwierząt. Barbituraty są bardzo trwałe w ciałach uśpionych zwierząt. Są stabilne nawet w temperaturze wrzenia.

Specjalne środki ostrożności dla osób, podających preparat weterynaryjny zwierzętom

Pentobarbital jest lekiem o silnym działaniu, który jest toksyczny dla człowieka. Systemowa absorpcja pentobarbitalu (włącznie z absorpcją przez skórę i oko) powoduje sedację, zapadnięcie w sen i depresję oddechową.

Preparat ten może być stosowany wyłącznie w obecności innej osoby, która może udzielić pomocy w razie przypadkowej ekspozycji preparatu. Jeżeli osoba ta nie jest pracownikiem służby zdrowia, powinna zostać zaznajomiona z zagrożeniami związanymi z preparatem.

Chronić przed przypadkową samoiniekcją aplikowanym preparatem. Chronić przed spożyciem, rozlaniem na skórę czy zachlapaniem oczu i kontaktem zabrudzonych rąk z oczami. Preparat przenosić wyłącznie w strzykawce bez nasadzonej igły, w celu zapobieżenia przypadkowemu wstrzyknięciu. Osoby wrażliwe na pentobarbital powinny unikać kontaktu z leczniczym preparatem weterynaryjnym.

Leczniczy preparat weterynaryjny nie powinien być podawany przez kobiety w ciąży.

Przy manipulacji z leczniczym preparatem weterynaryjnym należy stosować środki ochrony osobistej, w których skład wchodzą nieprzepuszczalne rękawice i okulary ochronne.

W razie wypadku należy podjąć poniższe kroki:

Skóra: Natychmiast umyć wodą. Niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską, przedstawiając lekarzowi ulotkę informacyjną lub etykietę.

Oczy:  Natychmiast wypłukać dużą ilością zimnej wody. Niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską, przedstawiając lekarzowi ulotkę informacyjną lub etykietę.

Spożycie: Wypłukać usta. Niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską, przedstawiając lekarzowi ulotkę informacyjną lub etykietę. Utrzymywać poszkodowanego w cieple i spokoju.

Przypadkowe samookaleczenie aplikowanym preparatem: Niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską, przedstawiając lekarzowi ulotkę informacyjną lub etykietę. Poinformować go o zatruciu barbituratem. Nie pozostawiać pacjenta bez opieki.

NIE KIEROWAĆ POJAZDEM SAMOCHODOWYM. Mogą nastąpić zaburzenia świadomości (sedacja).

Wskazówki dla lekarza:

Preparat ten zawiera substancje uzależniające – pentobarbital sodu (barbiturat). Stężenie pentobarbitalu sodu w preparacie jest tak duże, że już niewielka ilość (1 ml) przypadkowo aplikowanego preparatu weterynaryjnego może u dorosłego człowieka wywołać zaburzenia centralnego układu nerwowego. Dawka pentobarbitalu sodu w ilości 1 g (co odpowiada 2,5 ml preparatu) uważana jest jako śmiertelna dla człowieka.

Zapewnić poszkodowanemu drożność dróg oddechowych i stosować leczenie symptomatyczne.

Działania niepożądane

W sporadycznych przypadkach może wystąpić krótkie łapczywe oddychanie, związane z niewydolnością serca. W tym stanie zwierzę już jest klinicznie martwe.

Po aplikacji mogą nastać drobne skurcze mięśniowe.

Stosowanie w okresie ciąży, laktacji

Nie stosuje się.

Interakcje

Nie są znane.

Dawkowanie i droga podania

Błyskawiczne podanie drogą dożylną lub dosercową.
Zalecana dawka pentobarbitalu sodu wynosi 140,0mg/kg żywej wagi, jednorazowo, co odpowiada 0,35 ml roztworu preparatu/kg żywej wagi.
Dla wszystkich gatunków docelowych dawka jest jednakowa.
Po podaniu sprawdzić zanik funkcji życiowych. W razie potrzeby podać ponownie.
Przy podaniu dożylnym konieczna jest szybkość podania. U bydła i koni do tego celu zaleca się użycie cewnika. Stosować precyzyjne podawanie dożylne. Pozanaczyniowe podanie preparatu obniża jego skuteczność.
Podanie drogą dosercową dozwolone jest wyłącznie po głębokiej sedacji lub anestezji.
Korek można przekłuć maksymalnie 50 razy.
Przedawkowanie (symptomy, pierwsza pomoc, antidotum), o ile to konieczne
Nie stosuje się.

Terminy ochronne

Nie ustalono dla zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności. Należy podjąć odpowiednie kroki, aby ciała i uboczne produkty uśpionych zwierząt, którym podano ten preparat, nie przedostały się do łańcucha pokarmowego i nie zostały spożyte przez ludzi ani zwierzęta.

Niekompatybilności

Brak.

Okres przydatności do użycia

Okres przydatności do użycia leczniczego preparatu weterynaryjnego w nienaruszonym opakowaniu: 3 lata.
Okres przydatności do użycia po pierwszym otwarciu opakowania wewnętrznego: 3 miesiące.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Niniejszy leczniczy preparat weterynaryjny nie wymaga wyjątkowych warunków przechowywania dotyczących temperatury.   
Fiolkę przechowywać w pudełku, w celu ochrony przed światłem.

Rodzaj i skład opakowania wewnętrznego

1 × 100 ml


Napiszcie do nas


antispam
Wprowadź tekst z obrazka

lub zadzwoń

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 9:00 - 16:00
+48 517 951 963

Kompletnej informacji nt produktów oraz ich prawidłowego stosowania udzielają Przedstawiciele Naukowi. Kontakty wg poszczególnych regionów - patrz. zakładka "KONTAKTY".